Dades de l’entitat

JAUME ROS AMIGÓ
Torrent de les Solanes, 17
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Barcelona, ​​Spain
Tel: +34 93 891 10 41
Fax: +34 93 818 30 21
NIF: 35025054X
Email: rosmas@rosmas.com

Informació de prestació de comerç electrònic

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Jaume Ros Amigó titular de la botiga en línia de rosmas.com i prestador de serveis de la societat de la informació, fa pública la següent informació:

– El nom o la denominació social: Jaume Ros Amigó
– Residència o domicili: Torrent de les Solanes, 17 08770 Sant Sadurní d’Anoia – BCN
– Adreça electrònica: rosmas@rosmas.com
– Telèfon: +34 93 891 10 41

Cancel·lació i/o reemborsament

Un cop realitzat el pagament, només procedirà la devolució de l’import corresponent quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic no es presti o es dugui a terme, d’acord amb l’article 24 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Seguretat en la transacció

És aplicable la normativa de seguretat del TPVirtual de l’entitat bancària.

Lliurament Productes

La comanda serà lliurada al domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat escollida.

L’àmbit de lliurament recull les zones següents: Espanya.

Formes i terminis de lliurament

1. Transport:

Al mateix email en què s’informa al client que el producte ha sortit dels magatzems de Jaume Ros Amigó, es proporciona el número d’enviament i el número d’atenció al client de la companyia de transports responsable del lliurament, de manera que , en cas que sorgeixi qualsevol incidència al lliurament, el client pugui contactar per resoldre-la. Si en el moment del lliurament el client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar un nou lliurament. Si el motiu pel qual no s’ha pogut fer el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

El termini màxim de lliurament és de 5 dia/s.

Per tal d’optimitzar el lliurament, agraïm al CLIENT que indiqui una adreça on la comanda pugui ser entregada dins de l’horari laboral habitual i un telèfon de contacte, si és possible un mòbil, on l’empresa de transports us informarà de l’estat i previsió de lliurament.

Protecció de dades personals

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Jaume Ros Amigó amb NIF 35025054X i domicili social situat a Torrent de les Solanes, 17, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i enviar-vos informació relacionada que pugui ser del vostre interès. En compliment de la normativa vigent, Jaume Ros Amigó informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Jaume Ros Amigó informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Jaume Ros Amigó es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament de aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal a dalt indicada o al correu electrònic rosmas@rosmas.com. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa de Jaume Ros Amigó.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les activitats següents també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”.